Spring Santa Fe 15th Feb 2020 (St Johns Santa Fe) Day 1