Spring Santa Fe 16th Feb 2020 (St Johns Santa Fe) Day 2